ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Onderdeel Inhoud Pagina’s
A. Algemeen 1 – 6
B. Business Services 7 – 9
C. De Business Club 10
Bijlage 1 Huishoudelijk Reglement 11 – 12
Bijlage 2 Modelformulier voor herroeping 13

 

Dit document bevat de Algemene Voorwaarden van Stichting WTC Twente en Stichting WTC Twente Business Club. Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit verschillende onderdelen. Op alle diensten door en overeenkomsten met Stichting WTC Twente en/of Stichting WTC Twente Business Club is onderdeel A. van toepassing. In aanvulling daarop zijn voor specifieke diensten van Stichting WTC Twente en Stichting WTC Twente Business Club aanvullende voorwaarden van toepassing, namelijk: onderdeel B. voor de Business Services van Stichting WTC Twente en onderdeel C. voor De Business Club van Stichting WTC Twente Business Club.

 

Indien er sprake is van tegenstrijdigheid tussen één of meerdere bepalingen in onderdeel A. en één of meerdere bepalingen in de aanvullende voorwaarden voor specifieke diensten, hebben de bepaling(en) in de aanvullende voorwaarden voorrang.

 

 1. Algemeen

Artikel 1 – Definities

 • WTC: omvat zowel Stichting WTC Twente statutair gevestigd te Hengelo (Overijssel) ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 08189288 alleen als samen met Stichting WTC Twente Business Club, statutair gevestigd te Hengelo (Overijssel) ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 08091958. Uit de context zal blijken of met WTC enkel Stichting WTC Twente is bedoeld of ook De Business Club. Alle bepalingen die zowel op Stichting WTC Twente als op De Business Club kunnen slaan, slaan door het gebruik van de definitie ‘WTC’ ook op beide.
 • De Business Club: Stichting WTC Twente Business Club, statutair gevestigd te Hengelo (Overijssel) ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 08091958.
 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van WTC.
 • Dienst: een dienst die door WTC wordt geleverd, waaronder (maar niet beperkt tot) het door WTC verlenen van toegang tot een gebouw of locatie van WTC, en/of het ter beschikking stellen van vergaderruimten, kantoren en/of flex(werk)plekken, en/of het geven van handelsinformatie, en/of het geven van handelstrainingen, en/of het uitvoeren van handelsmissies, en/of ondersteuning van bedrijven bij het werken met kennismigranten en begeleiding van expats, en/of het bevorderen van het internationaal zaken doen, en/of het organiseren van activiteiten voor de business club, en/of het geven van taaltrainingen.
 • Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die Dienst(en) afneemt van WTC of een Overeenkomst sluit met WTC.
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen WTC en een Wederpartij.
 • Vergoeding(en): de tegenprestatie van de Wederpartij voor de Dienst van WTC (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, lidmaatschapsgeld voor leden van De Business Club, vergoedingen voor het gebruik van (kantoor-)ruimten, vergoedingen voor het gebruik van flex(werk)plekken, vergoedingen voor deelname aan handelsreizen, vergoedingen voor begeleiding van expats, vergoedingen voor consultancy/marktverkenning/handelsadviezen en vergoedingen voor het volgen van handelstrainingen).
 • Bezoeker: een ieder die een locatie van WTC of een door WTC ter beschikking gestelde locatie bezoekt.
 • Websites: https://wtctwente.nl/ https://www.wtctwente.com / https://www.wtctwente.de / https://www.wtctwente.eu en/of https://ecen.nl/ https://expatcentereastnetherlands.nl

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid en wijzigingen

2.1   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten met WTC, alsmede op alle aanbiedingen, offertes en overige diensten van WTC. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Wederpartij zijn niet van toepassing en worden door WTC en De Business Club uitdrukkelijk van de hand gewezen. De onderdelen B. en C. van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen van toepassing op rechtsbetrekkingen, zoals omschreven in het betreffende onderdeel.

2.2   Indien er sprake is van tegenstrijdigheid tussen één of meerdere bepalingen in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, heeft de Overeenkomst voorrang.

2.3   Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4   Indien WTC bij de uitvoering van haar Diensten gebruik maakt van medewerkers en (rechts-)personen die in haar opdracht werken, strekken deze Algemene Voorwaarden mede ten behoeve van die medewerkers en (rechts-)personen.

2.5   Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op toekomstige rechtsverhoudingen tussen WTC en de Wederpartij, tenzij deze Algemene Voorwaarden (tussentijds) worden gewijzigd. In dat geval zijn de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing op de toekomstige rechtsverhoudingen.

2.6   Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven. In dat geval zullen WTC en de Wederpartij in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2.7   In geval van verschillen tussen de Nederlandse versie van de Algemene Voorwaarden en vertalingen daarvan prevaleert de Nederlandse tekst.

 

Artikel 3 – Annulering

3.1 Annulering van een Overeenkomst door de Wederpartij is niet mogelijk, behoudens de in dit artikel genoemde gevallen. Mondelinge annulering is nooit mogelijk.

3.2   De Wederpartij kan een Overeenkomst met betrekking tot een Dienst schriftelijk annuleren onder de voorwaarde dat de Wederpartij de vergoeding als hierna bepaald aan WTC betaalt:

 1. bij een annulering eerder dan 30 dagen voor de start van de Dienst is de Wederpartij geen vergoeding aan WTC verschuldigd;
 2. bij een annulering op of na 30 dagen en eerder dan 14 dagen voor de start van de Dienst is de Wederpartij gehouden 60% van de prijs die de Wederpartij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd aan WTC te vergoeden;
 3. bij een annulering op of na 14 dagen voor de start van de Dienst is de Wederpartij gehouden 100% van de prijs die de Wederpartij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd aan WTC te vergoeden.

3.3   In aanvulling op de op grond van artikel 3.2 verschuldigde vergoeding dient de Wederpartij bedragen/kosten die WTC met het oog op de geannuleerde Overeenkomst ten tijde van de annulering reeds aan derden verschuldigd is of zal worden, te allen tijde integraal aan WTC te vergoeden.

3.4   WTC heeft de mogelijkheid om tot aan de startdatum van de Dienst, deze Dienst schriftelijk te annuleren zonder enige schadevergoedingsplicht. Indien WTC de Dienst annuleert, is de Wederpartij voor die Dienst geen Vergoeding verschuldigd.

 

Artikel 4 – Herroeping

4.1   Dit artikel geldt alleen als een Wederpartij een Overeenkomst op afstand heeft gesloten of een Overeenkomst buiten de verkoopruimte heeft gesloten én de Wederpartij een natuurlijk persoon is die handelt voor doeleinden die buiten een bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen, hierna te noemen: ‘Consument’. In dat geval heeft de Consument het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

4.2   De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de Overeenkomst.

4.3   Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Consument WTC (Stichting WTC Twente, Industrieplein 1, 7553 LL Hengelo, 074 291 56 04, info@wtctwente.eu) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing de Overeenkomst te herroepen. De Consument kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (zie bijlage 2), maar is hiertoe niet verplicht.

4.4   Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

4.5   Als de Consument de Overeenkomst herroept, ontvangt de Consument alle betalingen die de Consument tot op dat moment heeft gedaan, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat WTC op de hoogte is gesteld van de beslissing de Overeenkomst te herroepen, van WTC terug. WTC betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen aan de Consument voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

4.6   Als de Consument heeft verzocht om de verrichting van Diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Consument een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat de Consument WTC ervan in kennis heeft gesteld dat de Consument de Overeenkomst herroept, reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 5 – Vergoedingen en betaling

5.1   Vergoedingen dienen direct bij het sluiten van de Overeenkomst door de Wederpartij betaalt te worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen of een langere betalingstermijn op de factuur is vermeld.

5.2   Betalingstermijnen zijn altijd fatale termijnen in de zin van artikel 6:83 aanhef en onder a BW. Door de enkele verstrijking van een termijn raakt de Wederpartij van rechtswege in verzuim.

5.3   Indien de Wederpartij Vergoedingen niet tijdig betaalt, kan WTC vanaf de datum van opeisbaarheid 2% rente per maand over de openstaande bedragen in rekening brengen, met een minimum van EUR 12,50 per kalendermaand, waarbij een deel van een maand als een gehele maand wordt gerekend. Tevens is de Wederpartij in geval van niet-tijdige-betaling verplicht de buitengerechtelijke incassokosten van WTC te vergoeden ter hoogte van 15% van de niet-tijdig-betaalde Vergoeding(en) met een minimum van EUR 40,-.

5.4   Alle kosten die WTC heeft in verband met een gerechtelijke procedure tegen de Wederpartij zijn voor rekening van de Wederpartij, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij WTC als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

5.5   De Wederpartij dient eventuele bezwaren ten aanzien van een factuur binnen veertien (14) dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar te maken aan WTC. Indien niet tijdig bezwaar gemaakt wordt, vervalt het recht bezwaar te maken tegen de factuur.

5.6   Indien de Wederpartij enig deel van een door de Wederpartij verschuldigde factuur betwist, dient de Wederpartij het onbetwiste deel toch tegen de datum van opeisbaarheid te betalen.

5.7   Er komt de Wederpartij geen beroep toe op opschorting, en/of (gedeeltelijke) verrekening, en/of compensatie.

5.8   WTC zal jaarlijks per 1 januari de periodieke Vergoedingen verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van het consumentprijsindexcijfer (CPI) reeks alle huishoudens met het jaar 2015 als basis jaar, opgesteld door het CBS. Gebruikt worden de maandcijfers waarbij de formule/ berekening zal zijn: De gewijzigde Vergoeding is gelijk aan de geldende Vergoeding op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die ligt 4 kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de Vergoeding wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die ligt 16 kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de Vergoeding wordt aangepast. De Vergoeding wordt niet gewijzigd indien een prijsindexering leidt tot een lagere Vergoeding dan de laatst geldende.

 

Artikel 6 – Aanwezigheid op één van de locaties van WTC

6.1   Het bezoek aan of verblijf in/op enige locatie van WTC is te allen tijde op eigen rekening en risico van de Bezoeker.

6.2   De Bezoeker dient zich te gedragen conform hetgeen volgens de wet en ongeschreven regels in het maatschappelijk verkeer betaamt.

6.3   De Bezoeker is verplicht de door functionarissen, medewerkers en/of werknemers van WTC gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen.

6.4   De Bezoeker is nimmer gerechtigd tijdens zijn bezoek of verblijf te roken, goederen te koop aan te bieden en dieren (behalve in de gevallen genoemd in artikel 3.4 van het Huishoudelijk Reglement, zie bijlage 1), consumpties, verdovende middelen, gevaarlijke of hinderlijke stoffen of wapens of andere verboden middelen mee te brengen of met zich mee te voeren.

6.5   Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WTC is het de Bezoeker verboden om:

 1. foto-, geluid- en/of filmopnamen te maken;
 2. foto-, geluid- en/of filmopnamen openbaar te maken dan wel te vermenigvuldigen, ongeacht het toegepaste medium, daaronder mede begrepen publicaties al dan niet via elektronische informatiedragers als internet, alles in de ruimste zin van het woord.

6.6   WTC is te allen tijde gerechtigd om een Bezoeker de toegang tot één van de gebouwen en/of locaties van WTC voor onbepaalde dan wel bepaalde tijd te ontzeggen, waaronder maar niet beperkt tot de gevallen waarin de Bezoeker het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden niet naleeft.

 

Artikel 7 – Informatie en advies

7.1   WTC is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van advies van WTC of de informatie op de Website of informatie op websites waar op de Website naar gelinkt wordt, ook niet indien sprake is van onvolkomenheden en/of onjuistheden in het door WTC gegeven advies of de door WTC beschikbaar gestelde informatie.

7.2   WTC behoudt zich nadrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom op de informatie op de Website voor. Het is de Wederpartij niet toegestaan gegevens of gedeelten uit de verstrekte informatie openbaar te maken, te exploiteren of te verveelvoudigen.

 

Artikel 8 – Expat Center East Netherlands

8.1   Expat Center East Netherlands is een handelsnaam van Stichting WTC Twente.

8.2   Indien WTC enige Diensten verricht voor een expat op verzoek van de Wederpartij (zoals bijvoorbeeld het helpen bij het bemachtigen van een verblijfsdocument voor de expat), dan komen eventuele daardoor verschuldigde Vergoedingen voor rekening van de Wederpartij.

8.3   Indien een expat een afspraak maakt bij het Welcome Center (bijvoorbeeld voor het afhalen van een verblijfsdocument of een adviesgesprek) en vervolgens niet verschijnt op de afspraak, is de expat een vergoeding van EUR 35,- verschuldigd.

8.4   Indien overeengekomen zal WTC in eerste instantie proberen de Vergoeding te innen bij de expat. Indien de expat niet op eerste verzoek de Vergoeding betaalt kan WTC de werkgever die de opdracht voor de dienst heeft verstrekt, aanspreken tot betaling van de Vergoeding.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1   WTC is niet aansprakelijk voor welke (in)directe (gevolg)schade dan ook, waaronder onder meer (maar niet beperkt tot) gemiste inkomsten en/of besparingen, bedrijfsstagnaties, derving van handel, omzet, winst of het verlies van gegevens ontstaan als (in)direct gevolg van enige toerekenbare tekortkoming in de nakoming van contractuele verplichtingen en/of onrechtmatig handelen of nalaten van WTC en/of haar medewerkers, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van WTC en/of haar medewerkers.

9.2   WTC is niet aansprakelijk voor de werking, storingen en/of technische gebreken met betrekking tot het gebruik van de ten behoeve van de dienstverlening door WTC door derden ter beschikking gestelde systemen, waaronder maar niet beperkt tot het reserveringssysteem, toegangssysteem, computers, scanners, printers en dergelijke. Ook is WTC niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het door WTC tekortschieten in de verlening van een Dienst als gevolg van een technische storing, ontruiming, tekortkoming van een eventuele koeriersdienst in de (tijdige) leveringen van artikelen (post, pakketten, enz.) of enige onderbreking van diensten.

9.3   Onverminderd het bepaalde in artikelen 9.1 en 9.2 is WTC nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan door de Wederpartij en/of Bezoekers aan WTC in bewaring gegeven goederen, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van WTC en/of haar medewerkers.

9.4   Indien WTC goederen, post en/of pakketten in ontvangst neemt of indien goederen, post of pakketten op welke wijze dan ook, waar dan ook, door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten (al dan niet in gehuurde ruimten), dan is WTC nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen, post en/of pakketten op welke wijze dan ook ontstaan.

9.5   WTC is in geen geval aansprakelijkheid voor schade in verband met diefstal, beschadiging of verlies van goederen/zaken welke zich in de gehuurde ruimtes bevinden.           Deze zaken blijven in het gehuurde voor risico van de eigenaar en/of belanghebbende.

9.6   Iedere aansprakelijkheid van WTC is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door WTC gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, met inbegrip van het eigen risico dat WTC in verband met die verzekering draagt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de Diensten waarop de aansprakelijkheid ziet. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van WTC beperkt tot EUR 5.000,-.

9.7   De Wederpartij en/of Bezoeker is aansprakelijk voor alle schade die voor WTC en/of enige derde is/zal ontstaan als (in)direct gevolg van diens toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, waaronder mede begrepen overtreding van deze Algemene Voorwaarden, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan hij/zij houder en/of eigenaar is of die onder zijn/haar toezicht staan. Indien meerdere Wederpartijen en/of Bezoekers gezamenlijk jegens WTC aansprakelijk zijn, dan zijn zij hoofdelijk aansprakelijk.

9.8   WTC en alle personen die op grond van een rechtsverhouding met WTC de Diensten ten behoeve van de Wederpartij uitvoeren of hebben uitgevoerd mogen zich tegenover de Wederpartij op deze Algemene Voorwaarden beroepen en op de daarin opgenomen aansprakelijkheidsbeperkende bepalingen, ook als zij aansprakelijk worden gesteld/gehouden op een niet contractuele grondslag, zoals onrechtmatige daad.

 

Artikel 10 – Klachttermijn

10.1 Behoudens bezwaren over een factuur in de zin van artikel 5.5, dienen alle klachten uiterlijk binnen acht (8) dagen nadat de Diensten zijn geleverd, doch in ieder geval acht (8) dagen nadat het gebrek en/of de tekortkoming van WTC kon worden ontdekt, schriftelijk aan WTC te worden gemeld.

10.2 De Wederpartij en/of Bezoeker zal WTC een redelijke termijn geven om de gebreken op te heffen zonder recht te hebben op enige schadevergoeding.

10.3 Indien de Wederpartij en/of Bezoeker niet tijdig klaagt, dan komt het recht op het doen van een beroep op een gebrek te vervallen als bedoeld in artikel 6:89 en 7:23 Burgerlijk Wetboek.

10.4 Onverminderd verval van rechten op grond van niet tijdig protesteren in de zin van artikel 10.3 vervallen alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Wederpartij en/of Bezoeker jegens WTC één (1) jaar na het moment dat de Wederpartij en/of Bezoeker met die vorderingsrechten of andere bevoegdheden bekend werd of kon zijn.

 

Artikel 11 – Overmacht

11.1 In aanvulling op de wet is van overmacht aan de zijde van WTC sprake indien WTC na het sluiten van de Overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van iedere             omstandigheid en/of oorzaak die buiten de schuld of risicosfeer van WTC ontstaat,     alsmede iedere onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de Overeenkomst door WTC zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de Overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

11.2 Onder overmacht als bedoeld in artikel 11.1 wordt mede verstaan de niet-nakoming van de  verplichtingen van derden waarvan WTC gebruik maakt bij het uitvoeren van de Overeenkomst, alsmede alles wat voor die derden als overmacht kan worden aangemerkt.

11.3 WTC is niet gehouden tot nakoming in geval van overmacht en is, indien er de overmachtssituatie langer dan tien (10) dagen duurt of als nakoming als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder schadeplichtig te zijn jegens de Wederpartij en/of Bezoeker. WTC heeft in een dergelijk geval recht op (dat deel van) de Vergoeding voor de tot op dat moment reeds geleverde      Diensten.

 

Artikel 12 – Bescherming persoonsgegevens

12.1 Wederpartijen dienen te allen tijde alle relevante wet- en regelgeving na te leven. Voor Wederpartijen, niet zijnde natuurlijke personen, geldt dat zij zich in het bijzonder ook moeten houden aan wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

12.2 De Wederpartij staat ervoor in dat de persoonsgegevens die door haar aan WTC worden verstrekt niet onrechtmatig zijn of onrechtmatig zijn verkregen en geen inbreuk maken op rechten van derden. De Wederpartij vrijwaart WTC voor elke vordering of aanspraak van derden, waaronder toezichthouders en betrokkenen, uit welke hoofde dan ook, in verband met de verwerking van deze persoonsgegevens door WTC in het kader van de Overeenkomst of het leveren van een Dienst.

12.3 Voor meer informatie over hoe WTC met persoonsgegevens en privacy omgaat, verwijst WTC naar haar Privacy Statement op haar website (https://wtctwente.nl/privacy-statement/).

 

Artikel 13 – Opschorting en einde overeenkomst

13.1 WTC behoudt zich het recht voor de levering van een Dienst of de uitvoering van een Overeenkomst op te schorten (zo kan WTC een Wederpartij de toegang tot een in gebruik gegeven ruimte ontzeggen) zolang er enige Vergoeding of rente over een Vergoeding open staat of de Wederpartij anderszins met de nakoming van de Overeenkomst in gebreke is.

13.2 Voor zover krachtens de geldende wet is toegestaan kan WTC een Overeenkomst per direct beëindigen en de Wederpartij daarvan schriftelijk in kennis te stellen, indien de Wederpartij:

 1. in staat van faillissement raakt;
 2. in liquidatie verkeert;
 3. niet tijdig zijn schulden kan voldoen;
 4. tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen waarbij nakoming niet meer mogelijk is of de Wederpartij in verzuim is;
 5. zich (of iemand die met zijn toestemming of op zijn uitnodiging in het WTC is) niet gedraagt naar de normale fatsoensnormen, een en ander door WTC naar haar uitsluitend oordeel te bepalen.

13.3 Indien WTC, om wat voor reden dan ook, de Overeenkomst met de Wederpartij beëindigt, beëindigt zij niet de eventuele lopende verplichtingen van de Wederpartij, waaronder de betaling voor eventuele Vergoedingen.

 

Artikel 14 – Toepasselijk recht en forumkeuze

14.1 Op alle Overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen WTC en de Wederpartij respectievelijk Bezoeker is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

14.2 Alle geschillen tussen WTC en de Wederpartij en/of Bezoeker worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo, tenzij een andere rechter op grond van dwingendrechtelijke bevoegdheidsregels bevoegd is.

 

Artikel 15 – Overig

15.1 De Wederpartij verplicht zich gedurende de looptijd van enige Overeenkomst of gedurende de levering van een Dienst noch zelf, noch via een van diens partners, onderdelen, bestuurders of werknemers een huidige of voormalige werknemer van WTC te vertegenwoordigen of anderszins juridisch advies te verstrekken in een eventueel geschil met of juridische procedure tegen WTC of een daarmee gelieerde vennootschap, of een onderdeel, bestuurder of werknemer daarvan.

15.2 Alle formele kennisgevingen dienen schriftelijk te zijn gericht aan het in het hoofd van de Overeenkomst vermelde adres. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de Wederpartij om ervoor zorg te dragen dat diens bij het WTC geregistreerd adres te allen tijde actueel is.

15.3 WTC kan het genot van enige Overeenkomst en haar verplichtingen daaronder te allen tijde overdragen.

 

 

 

 1. Business Services

 

Artikel 1 – Definities

 • Gebruiksovereenkomst: Overeenkomst waarbij de Gebruiker een of meerdere Ruimte(n) en/of het adres van WTC mag gebruiken.
 • Gebruiker: de gebruiker van de Ruimte(n) en/of het adres van WTC.
 • Ruimte: een door WTC aangeboden ruimte voor zakelijke doeleinden, zoals een vergaderruimte, kantoorruimte of (Dedicated) flex(werk)plek.
 • Dedicated flexplek: een gegarandeerde flexplek.
 • Virtual Office: een Overeenkomst waarbij de Wederpartij het adres van WTC kan gebruiken als postadres. De gebruiker en WTC maken gezamenlijk afspraken over de verwerking van de post. Zo is het mogelijk dat de post door WTC wordt opengemaakt, ingescand en naar de Gebruiker gestuurd, maar WTC kan ook enkel melden dat er een poststuk ontvangen is (eventueel met toezending van een foto van het poststuk), zonder dit poststuk te openen.
 • Soft Landing: een Overeenkomst waarbij de Wederpartij het adres van WTC kan gebruiken als postadres, maar daarnaast gebruik kan maken van flexplekken en vergaderruimten. De gebruiker en WTC maken gezamenlijk afspraken over de verwerking van de post. Zo is het mogelijk dat de post door WTC wordt opengemaakt, ingescand en naar de Gebruiker gestuurd, maar WTC kan ook enkel melden dat er een poststuk ontvangen is (eventueel met toezending van een foto van het poststuk), zonder dit poststuk te openen.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1   Deel B van de Algemene Voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van WTC en op alle Overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen WTC en een Wederpartij met betrekking tot het gebruik van een Ruimte, een dedicated flexplek, een Virtual Office en/of een Soft Landing.

2.2   Deze Algemene Voorwaarden evenals het van kracht zijnde Huishoudelijk Reglement (bijgevoegd als bijlage 1) maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de tussen partijen gesloten Overeenkomst. Indien er sprake is van tegenstrijdigheid tussen één of meerdere bepalingen in de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en/of het Huishoudelijk Reglement, heeft de Overeenkomst voorrang, gevolgd door het Huishoudelijk Reglement, gevolgd door de Algemene Voorwaarden onderdeel B., gevolgd door de Algemene Voorwaarden onderdeel A.

 

Artikel 3 – Gebruiksovereenkomst

3.1   De Gebruiksovereenkomst geeft de Gebruiker het recht op gebruik van Ruimte en/of middelen conform hetgeen gesteld in de tussen partijen gesloten Overeenkomst. Er is sprake van medegebruik.

3.2   De Gebruiker is verplicht tot naleving van het Huishoudelijk Reglement (bijlage 1). Dergelijke regels worden ontwikkeld en/of opgelegd om het gebruik van het WTC door de Gebruiker(s) te beschermen.

3.3   WTC zal te allen tijde de algehele zeggenschap over de door WTC aangeboden Ruimte(n) behouden. De Gebruiker heeft geen zakelijk belang van enigerlei aard, buiten de Gebruiksovereenkomst met WTC, en kan noch de beheerder noch de eigenaar van het gebouw hierop aanspreken.

3.4   Alle diensten waarvoor een gebruiksafhankelijke Vergoeding geldt worden geboden onder voorbehoud van beschikbaarheid van het personeel en/of de faciliteit van WTC.

3.5   Een Gebruiksovereenkomst met betrekking tot een flex(werk)plek (dus niet een Dedicated flexplek) geeft geen garantie op een flex(werk)plek. WTC probeert te zorgen dat er voldoende flex(werk)plekken zijn voor al haar Gebruikers van flex(werk)plekken, maar zij kan dit niet garanderen.

3.6   Indien de Gebruiker(s) ten opzichte van de oorspronkelijke Gebruiksovereenkomst uitgebreid worden (bijvoorbeeld door een fusie van de Gebruiker of een plicht van de Gebruiker om een nevenvestiging toe te staan de Ruimte(n) of het adres van WTC te gebruiken) dient de oorspronkelijk Gebruiker zich tot WTC te wenden en de noodzaak voor een eventuele verandering uit te leggen. WTC zal elk afzonderlijk geval zorgvuldig beoordelen. WTC dient in de gelegenheid te worden gesteld om zich te vergewissen van de identiteit van elke Gebruiker.

 

 

 

 

Artikel 4 – Vergoedingen

4.1   De Gebruiker dient bij de totstandkoming van de Gebruiksovereenkomst een voorschot/waarborgsom voor het Gebruik te betalen, gelijk aan één (1) maal de maandelijkse Vergoeding. Dit wordt door WTC zonder aangroei van rente gehouden als zekerheid voor de correcte nakoming van alle verplichtingen door de Gebruiker ingevolge de Gebruiksovereenkomst. Het voorschot/de waarborg of een eventueel saldo daarvan na aftrek van de openstaande Vergoedingen en andere aan WTC verschuldigde kosten zal bij beëindiging van de Gebruiksovereenkomst aan de Gebruiker worden terugbetaald nadat de Gebruiker met WTC heeft afgerekend en de gelden heeft overgemaakt. WTC kan van de Gebruiker een hoger voorschot/hogere waarborgsom verlangen indien de verschuldigde Vergoedingen meer bedragen dan het voorschot/de waarborgsom die wordt aangehouden en/of indien de Gebruiker bij herhaling verzuimt tijdig aan haar verplichtingen te voldoen.

4.2   De maandelijkse Vergoeding en de Vergoeding voor de eventuele doorlopende door de Gebruiker afgenomen aanvullende Diensten zijn maandelijks bij vooruitbetaling verschuldigd. Tenzij schriftelijk anders is vermeld worden deze doorlopende Diensten door WTC gedurende de looptijd van de Gebruiksovereenkomst (en een eventuele verlenging daarvan) tegen de in de Gebruiksovereenkomst gespecificeerde tarieven verleend.

4.3   Gebruiksafhankelijke Vergoedingen voor Diensten, vermeerderd met de geldende belastingen overeenkomstig de door WTC gepubliceerde tarieven, welke periodiek kunnen worden gewijzigd, worden achteraf gefactureerd en zijn verschuldigd in de maand volgend op de kalendermaand waarin de bijkomende Diensten zijn verleend.

4.4   Indien WTC naar haar oordeel besluit dat gebruiksafhankelijke Vergoeding niet in verhouding staat tot de Diensten waartoe een verzoek wordt gedaan, behoudt WTC zich het recht voor een bijkomende Vergoeding tegen haar normale gepubliceerde tarieven in rekening te brengen. Dit wordt tussen WTC en de Gebruiker besproken en overeengekomen direct na het indienen van het Verzoek door de Gebruiker.

4.5   Gebruikers kunnen met WTC een bijzondere regeling afspreken voor het gebruik van faciliteiten buiten de normale openingstijden van de Ruimten (zie artikel 1 van het Huishoudelijk Reglement (bijlage 1) voor de normale openingstijden). Voor dergelijke bijzondere regelingen zal een bijkomende Vergoeding gelden. De hoogte van deze Vergoeding komen partijen bij het afspreken van de bijzondere regeling overeen.

 

Artikel 5 – Poststukken en bezorgingen

5.1   WTC aanvaardt geen artikelen met een gewicht van meer dan 3 kg, lengte van meer dan 40 cm of artikelen die gevaarlijke, levende of bederfelijke waar bevatten en is naar haar uitsluitend oordeel gerechtigd eventuele niet-opgehaalde artikelen te retourneren of de ontvangst van elke partij artikelen te weigeren die haar onredelijk of onwettig voorkomt. Artikelen van grotere omvang worden uitsluitend met wederzijdse voorafgaande instemming geaccepteerd.

5.2   WTC is jegens de Gebruiker niet verantwoordelijk voor ontvangen post, binnenkomende telefoongesprekken of ontvangen faxberichten, dan wel andere door WTC te verlenen diensten, tenzij en voor zover in de Overeenkomst anders is vermeld.

5.3   Ongeacht of WTC de voor Gebruiker ontvangen post in de postbus van de Gebruiker plaatst of deze post openmaakt, inscant en doorstuurt, is WTC niet verantwoordelijk voor eventuele termijnen of andere rechtsgevolgen van deze post. WTC zal de post van Gebruiker in geen enkel geval inhoudelijk bestuderen.

5.4   Indien een Gebruiker niet of niet tijdig zijn postbus leegt is WTC gerechtigd deze post op kosten van de betreffende Gebruiker door te sturen naar het in de overeenkomst opgegeven adres.

 

Artikel 6 – Duur en einde Gebruiksovereenkomst

6.1   Een Gebruiksovereenkomst geldt voor de daarin vermelde termijn en wordt automatisch verlengd met aansluitende termijnen van telkens één (1) maand. De termijnen lopen tot en met de laatste dag van de maand waarop zij anders zouden verstrijken. Ingeval de Gebruiksovereenkomst met de Gebruiker in het kader van een speciale actie (prijs) is binnengehaald, wordt de verlenging na de hiervoor geldende termijn voortgezet voor de alsdan geldende maandprijs. De alsdan geldende maandprijs blijkt uit de Gebruiksovereenkomst.

6.2   Zowel WTC als de Gebruiker kan de Gebruiksovereenkomst beëindigen tegen de (eventueel verlengde) einddatum door schriftelijke kennisgeving daartoe aan de ander met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand ingaande op de 1e dag van de eerstvolgende kalendermaand.

6.3   De Gebruiker verplicht zich bij de beëindiging van deze overeenkomst het gebruik van het adres van het WTC als vestigingsadres en/of postadres te zullen staken en geeft WTC toestemming om de noodzakelijke handelingen te verrichten om een dergelijk gebruik te beëindigen indien de Gebruiker, naar het uitsluitend oordeel van WTC, niet binnen een redelijke termijn daarvoor zorgdraagt. De Gebruiker verplicht zich tevens ertoe WTC schadeloos te stellen voor eventuele redelijke kosten die zij maakt om het Gebruik van het adres van WTC door de Gebruiker te beëindigen.

6.4   Gebruiker dient de aan haar ter beschikking zijnde middelen (zoals bijvoorbeeld een sleutel van zijn/haar postbus en eventuele andere sleutels) uiterlijk op de laatste werkdag van de Gebruiksovereenkomst aan WTC te retourneren. Indien de Gebruiker niet aan deze verplichting voldoet, is WTC gerechtigd om deze middelen op kosten van de Gebruiker te laten vervangen/ opnieuw te verwerven.

6.5   In aanvulling op artikel 13.3 van onderdeel A. van deze Algemene Voorwaarden, beëindigt WTC bij beëindiging van de Gebruiksovereenkomst, niet de maandelijkse Vergoeding voor de resterende termijn die de Gebruiksovereenkomst zou hebben geduurd indien deze door middel van reguliere opzegging zou zijn beëindigd.

 

Artikel 7 – Werknemers van WTC

7.1   Gedurende de looptijd van een Gebruiksovereenkomst en een termijn van zes maanden daarna, is het de Gebruiker niet toegestaan om in WTC werkzame werknemers (of werknemers die namens een leverancier werkzaam zijn op de locatie van het WTC) te benaderen of deze een arbeidsovereenkomst aan te bieden, op straffe van een onmiddellijk opeisbare, niet voor matiging vatbare boete gelijk aan één jaarsalaris van de betreffende werknemer (bij WTC of de leverancier).

7.2   Het verbod van artikel 7.1 geldt gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en WTC (of de werknemer en de leverancier) en een periode van drie maanden daarna.

7.3   Artikelen 7.1 en 7.2 verhinderen niet dat de Gebruiker een (ex-)werknemer in dienst kan nemen die te goeder trouw en onafhankelijk reageert op een advertentie die aan het publiek in het algemeen is gericht. De bewijslast dat sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 7.3 rust op de Gebruiker.

 

Artikel 8 – Verbodsbepalingen

8.1   Het is de Gebruiker niet toegestaan bij diens gebruik illegale activiteiten uit te oefenen of internet sites te bezoeken die de algemene fatsoensnormen te buiten gaan. De Gebruiker dient zich te onthouden van al hetgeen het gebruik van Ruimten door WTC of anderen kan verstoren, kan leiden tot overlast, verhoging van de door WTC verschuldigde verzekeringspremies of verlies of schade voor derden, voor WTC of voor de houder van enig belang in het gebouw dat de Ruimten omvat.

8.2   Het is de Gebruiker niet toegestaan bedrijfsactiviteiten uit te oefenen die concurreren met de bedrijfsactiviteiten van WTC (die onder meer, maar niet uitsluitend, bestaan uit het aanbieden van uitgeruste kantooraccommodatie, vestigingsadres(sen), virtuele kantoren en trade services).

8.3   Het is de Gebruiker alleen toegestaan de bedrijfsactiviteiten onder diens eigen naam dan wel een andere naam die vooraf door WTC is goedgekeurd uit te oefenen. Het is niet toegestaan op enige wijze de indruk te wekken dat WTC, behoudens het faciliteren van Ruimte en/of kantoormiddelen conform het in de Gebruiksovereenkomst gestelde, deel uitmaakt van de bedrijfsvoering van de Gebruiker.

8.4   De Gebruiker erkent dat

 1. het bepaalde in dit artikel 8 een wezenlijk onderdeel vormt van de Gebruiksovereenkomst
 2. niet nakoming door de Gebruiker van het in dit artikel 8 bepaalde een wezenlijke tekortkoming van de Gebruiker krachtens het bepaalde in deze voorwaarden oplevert, die WTC het recht geeft de Gebruiksovereenkomst per direct te ontbinden door een schriftelijke mededeling aan de Gebruiker. Op eventuele schadevorderingen op grond van artikel 8 is ook artikel 4.4 van onderdeel A van toepassing.

 

Artikel 9 – Geheimhouding

9.1   De bepalingen van de Gebruiksovereenkomst zijn geheim. Het is noch WTC, noch de Gebruiker toegestaan de inhoud van de Gebruiksovereenkomst zonder toestemming van de ander bekend te maken, tenzij zij daartoe bij wet of door een overheidsinstantie worden verplicht.

 

 

 1. De Business Club

 

Artikel 1 – Definities

 • Lid: Natuurlijke of rechtspersoon die lid is van De Business Club.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1   Deel C van de Algemene Voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van De Business Club en op alle Overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen De Business Club en een (potentieel) Lid.

 

Artikel 3 – Lidmaatschap

3.1   Het lidmaatschap geeft toegang tot alle activiteiten van de Business Club. Dit kan gaan om verschillende activiteiten zoals bijvoorbeeld vergaderingen, informatiebijeenkomsten, landenbijeenkomsten, themabijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en excursies. Het lidmaatschap biedt voordelen bij zowel regionale als internationale bijeenkomsten.

3.2   Het lidmaatschap geldt voor een periode van één (1) jaar en wordt telkens – tenzij er tijdig een opzegging van het lidmaatschap is ontvangen – automatisch verlengd met één (1) jaar.

3.3   Het Lid ontvangt jaarlijks een factuur voor het lidmaatschap van De Business Club. Het Lid verplicht zich er toe de factuur binnen de gestelde betalingstermijn te voldoen zonder inhouding van welke aard dan ook.

 

Artikel 4 – Einde lidmaatschap

4.1   Zowel de Business Club als het Lid kan het lidmaatschap beëindigen door schriftelijke kennisgeving daartoe aan de ander. De kennisgeving van de opzegging van het lidmaatschap, met als doel het lidmaatschap in het volgende jaar te beëindigen, dient vóór 1 december van het lopende jaar ontvangen te zijn door de ander.

4.2   In aanvulling op artikel 13.3 van onderdeel A. van deze Algemene Voorwaarden, beëindigt De Business Club bij een beëindiging niet de eventuele lopende verplichtingen van het Lid zoals de jaarlijkse Vergoeding voor het lidmaatschap.

 

Artikel 5 – Klachten

5.1   Alle formele klachten en kennisgevingen dienen schriftelijk te zijn gericht aan het bestuur van De Business Club. Dit kan via het mailadres businessclub@wtctwente.eu.

Bijlage 1 Huishoudelijk Reglement

 

Het Huishoudelijk Reglement van WTC kan periodiek worden gewijzigd.

 

Artikel 1 – Gebruikers

 • Toegang voor Gebruikers van kantoren en flexibele werkplekken tot WTC is beschikbaar gedurende de normale werktijden tenzij schriftelijk vooraf door een handelingsbevoegde van het WTC is bevestigd dat hiervan voor een specifieke situatie wordt afgeweken. Onder normale werktijden wordt verstaan: 7 dagen per week van 07.00 tot 22.00 uur, calamiteiten uitgezonderd.
 • WTC biedt toegang tot en gebruik van de faciliteiten op de WTC-etages en in de algemene ruimten. De Gebruiker ontvangt hiertoe een sleutel (keytag) van WTC. Per sleutel geldt een borg van € 12,50 per stuk, te voldoen door de Gebruiker middels een door WTC gestuurde factuur.
 • Gebruiksovereenkomsten op de flexibele werkplekken zijn persoonsgebonden en zijn niet op enigerlei wijze overdraagbaar. Eén Gebruiksovereenkomst geldt voor Gebruik van één bureau. Worden meerdere bureaus gebruikt, dan is een evenredig aantal Gebruiksovereenkomsten en kosten van toepassing. WTC en haar medewerkers zijn gerechtigd om Gebruikers van werkplekken te vragen zich te legitimeren. Bij misbruik wordt aan de Gebruiker drie (3) maal het dan geldende maandtarief per overtreding in rekening gebracht.

 

Artikel 2 – Ruimten

2.1   De gemeenschappelijke meetingruimtes mogen enkel worden gebruikt door Gebruikers en hun werknemers en genodigden voor een fysieke of hybride vergadering, overleg, brainstormsessie, presentatie, training en videocalls langer dan 15 minuten. De Gebruiker dient altijd zelf bij een meeting aanwezig te zijn. Elk Gebruik van een meetingruimte dient vooraf te worden gereserveerd via de overeenkomstige Google Agenda waarvan de Gebruiker van WTC de toegang (link) ontvangt. Het maximum aantal personen per ruimte staat bij vermeld in de Google Agenda. De meetingruimtes mogen niet als individuele werkplek gebruikt worden, teneinde de beschikbaarheid van de ruimtes voor een ieder voldoende te houden. De individuele werkplekken bevinden zich in de flexzone op de 4e/WTC etage. Na Gebruik dient de meetingruimte te allen tijde schoon en opgeruimd achterlaten. Gebruikt servies, glazen en bestek dient de Gebruiker zelf in de vaatwasser in de pantry op de 4e/WTC etage te plaatsen.

2.2   Indien een Gebruiker in strijd met artikel 2.1 handelt, mag WTC beslissen om toekomstige reserveringen van een meetingruimte door de Gebruiker te weigeren.

2.3   Gebruikers met een flexplek mogen op grond van hun Gebruiksovereenkomst gebruik maken van de WTC Gast printer voor scannen, printen en kopiëren. Printen en kopiëren is enkel toegestaan op basis van incidenteel gebruik.

2.4   Iedere Gebruiker dient alle door haar/hem gebruikte onderdelen van WTC, de uitrusting en het interieur goed te behandelen. Het is de Gebruiker niet toegestaan enig onderdeel daarvan te verwijderen, mee te nemen en/of te veranderen.

2.5   Het is de Gebruiker niet toegestaan eventuele gangdeuren, uitgangsdeuren of verbindingsdeuren tussen gangen tijdens of na normale werktijden open te laten. Gangen, zalen en trappen dienen door de Gebruiker vrij van obstakels te worden gehouden en slechts voor het naar binnen komen en buiten gaan te worden gebruikt.

2.6   De Gebruiker kan gemeenschappelijke ruimtes slechts met de goedkeuring van WTC gebruiken en dient deze ruimtes te allen tijde netjes en aantrekkelijk te houden.

 

Artikel 3 – Gedrag

3.1   De werknemers en gasten van de Gebruiker dienen zich zakelijk te gedragen. Het geluidsniveau dient op een zodanig niveau te worden gehouden dat andere Gebruikers hierdoor niet worden gestoord of geïrriteerd; de Gebruiker dient zich tevens te houden aan de aanwijzingen van (de medewerkers van) WTC omtrent de beveiliging, sleutels, het parkeren en andere voor alle Gebruikers geldende aangelegenheden.

3.2   Voor alle telefoongesprekken in de flexzone op de 4e/WTC etage dient de Gebruiker de aanwezige belcellen te gebruiken. Dit geldt evenzo voor videobellen tot 15 minuten. Voor videobellen langer dan 15 minuten dient een meetingruimte te worden gereserveerd en gebruikt (zie artikel 2.1).

3.3   Het is de Gebruiker niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WTC bedrijfsactiviteiten in de zalen, de receptieruimte of enige andere ruimte dan het aangewezen kantoor- en flexplekruimte uit te oefenen.

3.4   Het is de Gebruiker niet toegestaan dieren in het gebouw mee te nemen, daarvan uitgezonderd Gebruikers van afgesloten kantoorruimte en gecertificeerde geleide dieren die uitsluitend binnen het kader van een dergelijke certificatie worden gebruikt. Gebruikers van kantoorruimte houden hun (huis)dier enkel binnen hun eigen kantoor. Bij beëindiging van het Gebruik dienen vloerbedekking, muren en inventaris te worden vervangen indien gebruiksporen, ook ruikbaar, en schade door WTC zijn geconstateerd.

3.5   Colporteren, werven en venten zijn binnen het gebouw verboden; het is de Gebruiker niet toegestaan andere Gebruikers voor enig zakelijk of ander doel te benaderen zonder daartoe vooraf de schriftelijke toestemming van WTC te verkrijgen.

3.6   Alle zaken die toebehoren aan de Gebruiker of een werknemer, vertegenwoordiger of genodigde van de Gebruiker zijn uitsluitend voor risico van de desbetreffende persoon; WTC is niet aansprakelijk voor enige schade of diefstal of verduistering daarvan.

3.7   Roken is in alle WTC ruimtes en in alle gemeenschappelijke ruimtes in het gebouw verboden. Roken is buiten rondom het gebouw enkel toegestaan in de aanwezige rookzone op de binnenplaats.

3.8   Het is verboden voor de Gebruiker of de bestuurders, directeuren, werknemers, aandeelhouders, partners, agenten, vertegenwoordigers, opdrachtnemers, klanten of genodigden van de Gebruiker om deel te nemen aan enige vorm van verbale of fysieke pesterij of belediging van teamleden van WTC, andere Gebruikers en genodigden in het WTC.

3.9   Servies, bestek en glaswerk ten behoeve van koffie/thee en maaltijden worden aan de Gebruiker beschikbaar gesteld door WTC. De Gebruiker draagt zorg dat hij/zij al het door de Gebruiker en zijn/haar werknemers en genodigden gebruikte glaswerk, servies en bestek, zonder etensresten, in de vaatwasser plaatst die zich op de 4e/WTC etage bevindt.

 

 

 

 

Bijlage 2 Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

–           Aan:     Stichting WTC Twente

Industrieplein 1, 7553 LL Hengelo

info@wtctwente.eu

 

–           Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroep/herroepen*

 

–           Besteld op [datum bestelling]

 

–           [Naam consumenten(en)]

 

–           [Adres consument(en)]

 

–           [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

–           [Datum]

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is